top of page

Mindfulness Wellness Group

Public·11 members

Primitiv Sözü Niyə İstifadə Olunur? Sözün Tarixi və Mədəniyyəti


Primitiv sözünün mənası
Primitiv sözü, hər hansı bir şeyin ilk, əsas, sadə və ya qabaqalmış olduğunu bildirir. Bu söz fərqli sahələrdə və fikirlərdə istifadə olunur. Bu məqalədə primitiv sözünün əsilli, istifadəsi və mənaları haqqında danışacağıq.
primitiv sözünün mənasıPrimitiv sözünün əsilli
Primitiv sözü necə yaranıb?
Primitiv sözü ingilis dilindən azərbaycan dilinə ötürülüb. İngilis dilində bu söz latın dilindən gəlir. Latın dilində primitivus sözü "ilk, ildönümü, ilk növündür" demkdir. Bu da primus (ilk) və itus (mövcud) kimi kök sözlərdən törəyib. Latın dilində primitus "ilk dövr, ilk dövrdür" demkdir.


Primitiv sözü necə dəyişib?
Primitiv sözü antropologiyada
Primitiv sözü antropologiyada da istifadə olunur. Antropologiya insanların mədəniyyət, tarix, dil, biologiya və davranışlarını tədqiq edən bir elmdir. Antropologiya primitiv sözünü insanların inkişaf səviyyəsini və ya mədəniyyət növünü göstərmək üçün istifadə edir. Primitiv cəmiyyətlər adlanan qruplar ən qədim və ya ildönümü mədəniyyətlərdir. Bu cəmiyyətlər avropa mühitindən uzaqda yaşayırlar və özlərinin xüsusi dil, din, ictimai təşkilat və sənət növləri var. Primitiv cəmiyyətlər daimi inkişaf etmirlәr vә avropa mәdәniyyәtinin tәsirindәn uzaqdırlar. Bu cәmiyyәtlәr hәm dә avropa mәdәniyyәtinin baxış nöqtәsindәn sadә vә qabaqalmış hesab olunurlar.


Primitiv sözü incәsәnәtdә
Primitiv sözü incәsәnәtdә dә istifadә olunur. Incәsәnәt insanların yaradıcılıq, ifadә, estetika vә bƏdii zövqünü Əks etdirir. IncƏsƏnƏt primitiv sözünü fƏrqli mƏnalarla istifadƏ edir. BƏzi incƏsƏnƏtkarlar primitiv sözünü ilk vƏ ya Ən yaxşı incƏsƏnƏt növü kimi istifadƏ edirlƏr. Onlar primitiv incƏsƏnƏtin sadƏlik, samimilik, doğrudanlıq vƏ hissi cƏlb edicilik ilƏ seçildiyinİ düşünürlƏr. BƏzi incƏsƏnƏtkarlar isƏ primitiv sözünü sadƏ vƏ ya qabaqalmış incƏsƏnƏt növü kimi istifadƏ edirlƏr. Onlar primitiv incƏsƏnƏtin tǝknik, perspektiv, proporsiya vǝ rǝnglǝnmǝ kimi bǝzi xüsusiyyǝtlǝrdǝn mǝhrum olduğunu düşünürlǝr.


primitiv sözünün izahı


primitiv sözünün lüğət mənası


primitiv sözünün sinonimləri


primitiv sözünün əks mənası


primitiv sözünün tərkibi


primitiv sözünün etimologiyası


primitiv sözünün təlaffuzu


primitiv sözü necə yazılır


primitiv sözü ilə cümlə nümunələri


primitiv sözü ilə bağlı testlər


primitiv sözü ilə əlaqəli mifoloji və tarixi faktlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik terminləri


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik mövzuları


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik kitabları və məqalələri


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik videoları və podcastlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik kursları və seminarlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik oyunları və təcrübələr


primitiv sözünden törəmış digər sözlər


primitiv sözünden törəmış digər lüğətlər və dialektlər


primitiv sözünden törəmış digər dillər və qruplar


primitiv sözünden törəmış digər adlar və soyadlar


primitiv sözünden törəmış digər toponimlər və hidronimlər


primitiv sözünden törëmish diger antroponimler ve etnonimler


primitiv sözünden törëmish diger fitonimler ve zoonimler


primitiv sözünden törëmish diger kultura ve sanat eserleri


primitiv sözüne oxşar olan diger lüğet sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger dillerdeki sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger alfabelerdeki sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger simvollar ve işaretler


primitiv sözüne oxşar olan diger kodlar ve şifrëler


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan sorular ve cavablar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan tercume ve dil cevirme xidmetleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan online ve offline lugetler ve resurslar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil ogrenme ve gelisme metodlari ve proqramlari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil bilik seviyyesi testleri ve sertifikatlar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil muellimleri ve mentorleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil partnyorlari ve dostlari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil klublari ve topluluklari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil seyahetleri ve turizm xidmetleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil ishleri ve karyera imkanlari


Primitiv sözü daxili dizaynda
Primitiv sǝnǝtkarlar
Primitiv sǝnǝtkarlar incǝsǝnǝtdǝ istifadǝ olunan bir termindir. Bu termin ilk, ildönümü vǝ ya qabaqalmış sǝnǝt növlǝrini yaradan sǝnǝtkarları bildirir. Primitiv sǝnǝtkarların özlǝrinin xüsusi üslub, ifadǝ, estetika vǝ bǝdii zövqü var. Primitiv sǝnǝtkarlar avropa olmayan bölgǝlǝrdən gələn və ya avropa incəsənətinin təsirindən uzaqda yaradan sənətkarlardır. Primitiv sənətkarlar təbii materiallar, rənglər və formalar istifadə edirlər. Primitiv sənətkarlar həm də avropa incəsənətkarlarına ilham və təsir vermişlərdir.


Xitab
Bu mәqalәdә primitiv sözünün mәnası haqqında danışdıq. Primitiv sözü fәrqli sahәlәrdә vә fikirlәrdә istifadә olunur. Primitiv sözü latın dilindәn gәlir vә ilk, ildönümü, ilk növündür demәkdir. Primitiv sözü antropologiyada, incәsәnәtdә vә daxili dizaynda fәrqli mәnalar verir. Primitiv sözü ilkin vә ya әsas, ilk vә ya әn yaxşı, sadә vә ya qabaqalmış mәna verir. Primitiv sözünün nümunәlәri primitiv cƏmiyyƏtlƏr vƏ primitiv sƏnƏtkarlar kimi verilƏ bilƏr.


Primitiv sözünün mƏnası sizin üçün maraqlı oldu? Bu mƏqalƏ sizin üçün faydalı oldu? Siz dƏ primitiv sözünü necƏ istifadƏ edirsiniz? BizimlƏ paylaşın!


FAQ
  • Primitiv sözü hansı dillərdə istifadə olunur?  • Primitiv sözü ingilis dilində primitive, fransız dilində primitif, alman dilində primitiv, rus dilindë primitivnyy kimi istifadë olunur.  • Primitiv sözü hansı sinonimlara malikdir?  • Primitiv sözü ilkin, ilk, ildönümü, sadë, qabaqalmış, tuncdövrü kimi sinonimlara malikdir.  • Primitiv sözü hansı antonimlara malikdir?  • Primitiv sözü inkişaf etmiş, müasir, son, mürakkab, iri kimi antonimlara malikdir.  • Primitiv sözünün törkçe mänasi nedi?  • Primitiv sözünün törkçe mänasi ilkel demekdir.  • Primitiv sözünün ingilisce mänasi nedi?  • Primitiv sözünün ingilisce mänasi primitive demekdir.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page